Център

 

  МЕЖДУНАРОДЕН МЛАДЕЖКИ ЦЕНТЪР – СТАРА ЗАГОРА

  На 27 януари 2014г. Община Стара Загора подписа договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект: BG - 06 101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск“ в град Стара Загора.

  Проектът се изпълнява чрез Финансовия Механизъм на Европейското икономическо пространство, с финансовата подкрепа на Република Исландия, Княжество Лихтеншайн и Кралство Норвегия.

  Проектът включва дейности за интегриране на младежи в риск и ремонтни дейности – преустройство на сградата на бившето кино „Желъо Диманов“.

 

­Центърът, като своя основна мисия, има за цел да обслужва младежкия сектор и младежите.

 1. Основният фокус на програмата на центъра са младежите и тези, които работят с и за младите хора.
 2. По - голяма част от образователните дейности в центъра съответстват на неофициален образователен профил.
 3. Центърът осигурява обучение на обучители, ангажирани с неофициалното обучение на младежите.

Центърът предлага толерантна и сигурна работна среда, която се основава на ценностите на зачитане на човешкото достойнство, на свободата, демокрацията, правата на човека, включително и тези на малцинствата.

  Основните характеристики са плурализмът, недискриминацията, толерантността, справедливостта, солидарността, и равенството.

 1. Центърът демонстрира съгласуваност на постъпките и дейностите чрез своите работни практики във връзка с ценностите на Съвета на Европа.
 2. Центърът е достъпен за младежите със специални потребности, както по отношение на програмирането, така и по отношение на физическите потребности.

Центърът допринася за ориентацията на младежките политики.

 1. Центърът е мястото, в което разнообразието на заинтересованите страни рефлектира върху формирането на младежките политики.
 2. Центърът се занимава с директно застъпничество за чуваемост на младежките политики.
 3. Центърът редовно обменя младежки политики с публичната власт, отговорна за младежта.

 

Центърът осигурява участието на младежите, младежките организации и асоциации в развитието на техните концепции и програми.

 1. Центърът взима под внимание ситуациите, осигурява добри практики при развитие на техните програми.
 2. Центърът е съюзник на младежките граждански общества, застъпвайки се пред вземащите решения; вземат се под внимание гледната точка и мненията на младежите, когато правят и прилагат младежките политики.
 3. Центърът призовава за експертиза на младежките организации, асоциациите и структурите, които имат сходни специфични компетенции, за да обогатят определени дейности, приемайки ги за консултанти.
 4. Центърът разработва ключови дейности и най - добри практики с участието на младежи, младежки организации, асоциации и структури.

Центърът популяризира ценностите на Съвета на Европа.

 1. Характерът, програмата и работната философия на центъра са основани на ценностите на Съвета на Европа: уважение към човешките права, демокрация и върховенство на закона.
 2. Центърът популяризира приоритетите на младежкия сектор към Съвета на Европа чрез активно насочване към образованието за човешки права, междукултурно сътрудничество и др.
 3. Ценностите на Съвета на Европа са отразени в етичния кодекс за правата на човека.

Центърът популяризира международното сътрудничество в рамките на младежкия сектор.

 1. Центърът домакинства и популяризира международните и многостранните дейности.
 2. Центърът демонстрира, че е въвлечен в по-широка европейска/международна сътрудническа работна рамка на младежкия сектор.
 3. Центърът прави усилия да увеличава добрите практики от международно ниво (Съвет на Европа, ЕС, ООН, специфични мрежи) и да разпространи знанието и ценностите чрез обучаващи и популяризиращи дейности на национално, регионално и местно ниво.

Основните цели ще бъдат постигнати чрез дейности, които ще се организират в Центъра:

 1. Семинари
 2. Дебати
 3. Форуми
 4. Дискусии
 5. Лектории
 6. Конференци
 7. Обмен на добри практики с други младежки центрове

Центърът има ясен мандат от публичната власт.

 1. Центърът осигурява доказателства, че е подкрепен от публичната власт – Решения на Общински съвет.
 2. Центърът има мандат от публичната власт да кандидатства за Знак за качество на Съвета на Европа за младежките центрове
 3. Центърът има структурни връзки и механизми за комуникация с публичната власт, отговаряща за младежките политики.

Центърът има вътрешен образователен персонал, работещ да подпомага дейността.

 1. Центърът може да докаже компетентността на персонала си относно ценностната база и неофициалните образователни дейности с едно международно измерение.

Центърът предлага подходящи работни условия за дейности на младежкия сектор.

 1. Центърът предлага гъвкави и адекватни работни условия за дейности, използващи неофициални образователни методологии и атмосфера.
 2. Персоналът на центъра разбира как неофициалното обучение работи, и че неговата роля е да подкрепя дейностите.

Центърът осигурява минимум инфраструктура, подходяща за международна дейност с различни групи от участници

 1. Работните условия в центъра са удобни за различните формати на дейности и интерактивните методологични дейности, като семинари, конференции и политически срещи.
 2. Центърът може да осигури решения за групите, които искат да работят със симултантен превод.
 3. Ключовият персонал (мениджмънт, рецепция, образование) има чуждоезикови познания (особено английски или френски). Езикови курсове ще бъдат осигурени на тези, които говорят езици, за да подобрят уменията си, и на тези, които започват от нулата.

Центърът  допринася за качествения напредък при работата с младежите.

 1. Центърът редовно е оценяван на база обучението и самоусъвършенстването.
 2. Центърът разработва нови и иновативни модели за работа с младежите.
 3. Центърът обменя информация с другите участници в младежкия сектор по отношение на съдържанието и качеството на тяхната работа, а също и с професионалисти и доброволци, участващи в развитието на работата с младежите на национално и международно ниво.
 4. Центърът издава собствени образователни материали и ги разпространява до младежкия сектор - национално и международно.

Центърът популяризира програмите на Съвета на Европа.

 1. Публикациите на Съвета на Европа са изложени на видно място и са достъпни за разпространение между участниците и посетителите.
 2. Персоналът на центъра знае за връзката със Съвета на Европа и дава съответната информация за програмите.
 3. Центърът популяризира дейностите на Съвета на Европа (семинари, кампании).