Проект BG 06-101 „Международен младежки център за работа с деца и младежи в риск в град Стара Загора“, с финансовата подкрепа на Исландия, Лихтенщайн и Норвегия чрез Финансовия Механизъм на ЕИП

Основна цел на проекта е създаване на международен младежки център чрез изграждане и модернизация на подходяща инфраструктура, и въвеждане на ефективни мерки и услуги, насочени към групи деца и младежи в риск или неравностойно положение, който да отговаря на изискванията за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа. За целта Община Стара Загора е осигурила сграда - общинска собственост, намираща се на подходящо място с добри комуникации и разположение в центъра на града.

Специфични цели на проекта са:

1. Ремонт на съществуваща сграда, обзавеждане и оборудване на център за работа с младежи в риск.
2. Създаване на клубове за работа с младежите в различни направления.
3. Покриване на критериите за младежки политики, младежки програми, изискванията към инфраструктурата и администрирането на центъра.
4. Подготовка и кандидатстване за получаване на Знак за качество на Съвета на Европа.
5. Осигуряване на устойчивост на дейностите по проекта.
6. Включване на ценностите на Съвета на Европа като основен приоритет и акцент в цялостната дейност на центъра.

Обща информация за проекта:

Община Стара Загора е разположена в централната част на Южна България и има територия от 1019,37 кв.км. Тя е важен административно - териториален център в сърцето на регион Тракия. Стара Загора е шестият по големина град в България. Населението на Общината наброява 160 108 души. Градското население е около 87% от всички жители на общината, което е над средното равнище за страната от 68%. През последните 5 години формиралите се структури и протичащите процеси в демографското развитие на Община Стара Загора очертават стабилни тенденции към леко покачване на раждаемостта и слаб ръст на смъртността, като тенденцията за отрицателен естествен прираст се запазва. Възрастовият профил на населението показва увеличение на населението в напреднала възраст особено силно изразено в селските райони на Общината и спад в населението в ранна възраст.

По данни от НСИ младите хора на възраст между 15 и 29 години в България към 31.12.2008 г. са били 1 517 625 души, а към 01.02.2011 г. те вече са 1 357 480 души. Отново съгласно данни от НСИ цялото население в област Стара Загора към 01.02.2011 г. наброява 333 265 души, към 31.12.2011 г. то вече е 331 135 души. Към датата на националното преброяване на населението 01.02.2011 г. младежите в областта на възраст от 15 до 29 г. са 56 349 души. От тях 13 887 младежи се самоопределят като лица от малцинствата. Това са 25% от младежите в областта, който се самоопределят като лица от малцинствата. Поради факта, че неизвестен, но твърде висок процент от ромското население се настанява в близки ромски фамилии в областта, или изграждат незаконни постройки и живеят без адресни регистрации, се предполага, че този процент на младежите от малцинствата е значително по-висок. 

Към настоящия момент е постигнат сравнително висок процент на обхванати ученици от образователната система, подлежащи на задължително обучение до 16 годишна възраст. Основен проблем обаче е невъзможността да се осъществява системен контрол и задържане в училищата на младите хора от етническите малцинства. Силно обезпокоителен факт е, че голям брой деца в начална възраст въобще не са обхванати от образователния процес, както и нарастващият брой на отпаднали ученици от образователния процес от малцинствен произход и социално слаби семейства от преобладаващо ромски произход. Този процес е предпоставка за социално изключване на тези младежи още в ранна възраст. В тази връзка усилията на Община Стара Загора са насочени към извеждане на децата и учениците от квартали с преобладаващо ромско население към други учебни заведения или форми на
неформални занимания с оглед социалната им интеграция.

Създаването на международен младежки център в град Стара Загора - един от най-големите областни градове в България е от изключителна важност за повишаване на личностното развитие и насърчаване на творческите изяви на младите хора, включително тези в риск и неравностойно положение. За реализиране на младежкия център е избрана сграда, която се намира в центъра на града. В близост до нея се намират един от големите централни паркове, централни улични артерии, основни линии на градския транспорт и голям двор на училище.